Fjernvarmecentralen Tariffer og priser

– Avedøre Holme

Tarif for levering af varme

 

Ikrafttræden

Nuværende “Tarif for levering af varme” er vedtaget af bestyrelsen den 18.05.1988 og senest ændret den 11.12.2013.

 

Tilslutningsafgift

Ved tilslutning til fjernvarmenettet betales en tilslutningsafgift, som beregnes efter forbrugerens maksimale varmebehov ved ejendommens fulde udbygning.

 

Tilslutningsafgiften opkræves efter følgende grundskala:

0- 0,099Gcal/h20.250kr.+47.250kr.pr.0,1Gcal/h
0,1- 0,399Gcal/h67.500kr.+40.500kr.pr.0,1Gcal/hover0,1
0,4- 0,799Gcal/h189.000kr.+33.750kr.pr.0,1Gcal/hover0,4
0,8- 1,199Gcal/h324.000kr.+20.250kr.pr.0,1Gcal/hover0,8
over1,2Gcal/h405.000kr.+10.125kr.pr.0,1Gcal/hover1,2
Priserne er excl. moms.

Ved tilslutning i perioden 01.07.1997 – 30.06.2017 forhøjes tilslutningsafgiften med 2,5% p.a.
For ejendomme, der kan pålægges bidragspligt før bebyggelse beregnes varmebehovet til halvdelen af 0,25 Gcal/h pr. ha grundareal, og tilslutningsafgift opkræves på grundlag heraf.

 

Omkostningsfordeling

-og opkrævning af løbende afgifter.

Foreningens årlige omkostninger (excl. Energi- og CO2-afgifter) opdeles i faste (forbrugsuafhængige) og variable (forbrugsafhængige) omkostninger.
Omkostningerne fordeles efter følgende retningslinier:

1. Foreningens faste (forbrugsuafhængige) omkostninger udgøres af samtlige omkostninger til:

  • Drift
  • Vedligeholdelse
  • Administration
  • Fast afgift til VEKS vedr. investering i hedtvandsinstallationer
  • Renter og afdrag på lån
  • Afskrivninger og henlæggelser

Med fradrag af: Renteindtægter

Til faste omkostninger medregnes endvidere 20% af foreningens variable omkostninger til dækning af udgifter til varmetab i ledningsnet og produktionsanlæg.

Til dækning af de faste omkostninger opkræves en effektafgift.

Effektafgiften opkræves efter nedenstående grundskala = 100%, efter forbrugerens anmeldte installerede effekt. Det aktuelle års opkrævningsprocent er anført i budgettet under punktet effektafgift.

0- 0,099Gcal/hkr.+20.000kr.pr.0,1Gcal/h
0,1- 0,399Gcal/h20.000kr.+18.000kr.pr.0,1Gcal/hover0,1
0,4- 0,799Gcal/h74.000kr.+17.000kr.pr.0,1Gcal/hover0,4
0,8- 1,199Gcal/h142.000kr.+16.000kr.pr.0,1Gcal/hover0,8
over1,2Gcal/h206.000kr.+15.000kr.pr.0,1Gcal/hover1,2
Priserne er excl. moms.

Bemærk, at ændringer af varmeanlægget der medfører en reduktion af installationseffekten, skal anmeldes og udføres inden 1. maj for at få økonomisk virkning fra det efterfølgende regnskabsår. (1/7- 30/6)

2. Foreningens variable (forbrugsafhængige) omkostninger udgøres af 80% af omkostninger til:

  • Køb af varme fra VEKS
  • Olie
  • El
  • Vand og kemikalier

Til dækning af de variable omkostninger opkræves en forbrugsafgift der fordeles efter det på varmemålerne registrerede forbrug.
Effektafgift og forbrugsafgift opkræves med a conto beløb forud for hvert kvartalts begyndelse, med betalingsfrister 30.03, 30.09, 31.12 og 31.03.

De kvartalsvise a conto opkrævninger omfatter 1/4 af det forventede årlige varmeforbrug og 1/4 af det anmeldte effektforbrug i henhold til foreningens budget.

Foreningen kan regulere a conto opkrævninger i takt med forbrugs- og omkostningsændringer.

Slutafregning udsendes i august måned med betalingsfrist 30.09.

 

Energi- og CO2-afgifter

Opkræves efter Toldvæsenets bestemmelser med a conto beløb efter samme regler som gælder for forbrugsafgift, og slutafregning finder sted i august måned sammen med slutafregningen for varmeforbrug m.v.

 

Manglende afkøling

Ifølge regulativet skal installationerne beregnes og udføres for en afkøling af fjernvarmevandet på min. 80°C.
Varmeenergien, som tilføres returledningen som følge af manglende afkøling, afregnes med en MWh pris som modsvarer foreningens tab. Tabet opgøres som forskellen mellem prisen for levering fra forvarmerveksleren på Avedøreværket og prisen for levering af hedtvand fra Avedøreværket.

MWh prisen for manglende afkøling andrager pr. 01.09.2012 kr. 193,90 excl. moms.

Seneste nyheder

Orienteringsbrev af 25. april 2018

Orienteringsbrev af 25. april 2018. Kontakt og adresse Foreningerne Avedøre Holme Nordholmen 1 - 3 2650 Hvidovre  info@avedore-holme.dk  Fælles 36 ...
Læs Mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling for pumpe- og digelaget

Referat fra ekstraordinær generalforsamling for pumpe- og digelaget Kontakt og adresse Foreningerne Avedøre Holme Nordholmen 1 - 3 2650 Hvidovre ...
Læs Mere
Kontakt og adresse

Foreningerne Avedøre Holme
Nordholmen 1 – 3
2650 Hvidovre

 info@avedore-holme.dk
 Fælles 36 49 38 90

CVR numre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
CVR 22340417

Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme
CVR 12373538

Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme
CVR 12433832